2019-2023 STRATEJİK PLAN

2019-2023 STRATEJİK PLAN

                                     Sunuş

 

             Bu çalışma kurumsallaştığımızı, kurumsallaşmak zorunda olduğumuzu ve kurumsallaşmanın önemi için çok önemlidir. Kuruma yeni gelen müdür, öğretmen veya diğer personeller, kurumun stratejik planını bilirse daha verimli olacak, kurumu tanımış, misyonunu, zayıf ve güçlü yanlarını bilmiş olacaktır. Bütün bunlar kişiye göre yönetim tarzından kurtulup kurumsal hedeflere göre yönetim tarzının oturmasını sağlayacaktır.

 

            Kurumsallaşma, her işin amacı, aracı ve zamanının olduğunun bilinmesi yani bu işi ben şu araçla şu amaç için şu zamanda şu hedefe ulaşmak için yapmalıyım demektir. Örneğin öğrenme güçlüğü çeken bir öğrenci çeşitli tanıma sorularıyla tanınmalı, bu tanımadaki amacın öğrencinin öğrenmesindeki belli güçlükleri tanımak ve öğrencinin kendisine, ailesine, devletine yararlı bir birey haline getirmek olduğu işin başında belirlenmelidir.

 

           Ulu Önder Atatürk'ü örnek alan bizler; çağa uyum sağlamış, çağı yönlendiren öğrenciler yetiştirmek için, geleceğimiz teminatı olan öğrencilerimizi daha iyi imkânlarla yetişip, düşünce ufku ve yenilikçi ruhu açık Türkiye Cumhuriyetinin çıtasını daha yükseklere taşıyan bireyler olması için öğretmenleri ve idarecileriyle özverili bir şekilde tüm azmimizle çalışmaktayız.

 

           Atçılar Ortaokulu olarak en büyük amacımız yalnızca ilköğretim mezunu çocuklar yetiştirmek değil, girdikleri her türlü ortamda çevresindekilere ışık tutan, hayata hazır, hayatı aydınlatan, bizleri daha da ileriye götürecek nesiller yetiştirmektir.

 

           Atçılar Ortaokulunun stratejik planlama çalışmasına önce durum tespiti, yani okulun SWOT analizi yapılarak başlanmıştır. SWOT analizi tüm idari personelin ve öğretmenlerin katılımıyla uzun süren bir çalışma sonucu ilk şeklini almış, varılan genel sonuçların sadeleştirilmesi ise Okul yönetimi, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve okul aile birliğinden oluşan sekiz kişilik bir kurul tarafından yapılmıştır. Daha sonra SWOT sonuçlarına göre stratejik planlama aşamasına geçilmiştir. Bu süreçte okulun amaçları, hedefleri, hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler, eylem planı ve sonuçta başarı veya başarısızlığın göstergeleri ortaya konulmuştur. Denilebilir ki SWOT analizi bir kilometre taşıdır okulumuzun bugünkü resmidir ve stratejik planlama ise bugünden yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğine dair kalıcı bir belgedir.

 

           Stratejik Plan' da belirlenen hedeflerimizi ne ölçüde gerçekleştirdiğimiz, plan dönemi içindeki her yılsonunda gözden geçirilecek ve iki yıllık sürenin sonunda gereken revizyonlar yapılacaktır. Cumhuriyet İlkokulu Stratejik Planı (2019-2023)'da belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmamızın Okulumuzun gelişme ve kurumsallaşma süreçlerine önemli katkılar sağlayacağına inanmaktayız.

 

 

 

Kamil ÖZDEMİR

 

Okul Müdürü

 

20.02.2020 45

 

BÖLÜM I: GİRİŞ ve PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

 

2019-2023 dönemi stratejik plan hazırlanması süreci Üst Kurul ve Stratejik Plan Ekibinin oluşturulması ile başlamıştır. Ekip tarafından oluşturulan çalışma takvimi kapsamında ilk aşamada durum analizi çalışmaları yapılmış ve durum analizi aşamasında paydaşlarımızın plan sürecine aktif katılımını sağlamak üzere paydaş anketi, toplantı ve görüşmeler yapılmıştır.

 

 Durum analizinin ardından geleceğe yönelim bölümüne geçilerek okulumuzun amaç, hedef, gösterge ve eylemleri belirlenmiştir. Çalışmaları yürüten ekip ve kurul bilgileri altta verilmiştir.

 

 

 

STRATEJİK PLAN ÜST KURULU

 

 

 

Üst Kurul Bilgileri

Ekip Bilgileri

Adı Soyadı

Unvanı

Adı Soyadı

Unvanı

Kamil ÖZDEMİR

Okul Müdürü

Gizem FİŞEK

Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Volkan KARA

Müdür Yardımcısı

Ezgi KAYAR

Fen Bilgisi Öğretmeni

 

 

Mehmet ARIKMERT

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

 

 

Hatice DİNCER

Sınıf Öğretmeni

 

 

Derviş DEVECİ

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni

 

 

Perihan KAPLAN

Türkçe Öğretmeni

 


BÖLÜM II:DURUM ANALİZİ

 

Durum analizi bölümünde okulumuzun mevcut durumu ortaya konularak neredeyiz sorusuna yanıt bulunmaya çalışılmıştır.

 

Bu kapsamda okulumuzun kısa tanıtımı, okul künyesi ve temel istatistikleri, paydaş analizi ve görüşleri ile okulumuzun Güçlü Zayıf Fırsat ve Tehditlerinin (GZFT) ele alındığı analize yer verilmiştir.

 

 

 

Okulun Kısa Tanıtımı

 

      Kars'a 40 km, Arpaçay'a 12 km uzaklıkta bulunan okulumuz Kars'ın Arpaçay İlçesine bağlı Atçılar Köyü'nde bulunmaktadır. 1956 yılında açılmış olup önce birleştirilmiş sınıf (1-5) sonra müstakil bir okul olmuştur. 2005 yılında ana binanın yapılmasıyla 8 yıllık İlköğretim okuluna dönüşmüştür. 2018 yılında ilkokul ve ortaokulu bünyesinde barındıran yeni bir bina yapılmıştır. Bünyemizde bir ana sınıfı bulunmaktadır. Binamızda toplam 8 derslik, 1 kütüphane ve 2 idare odası bulunmaktadır. Okulumuz 11 personel ve 56 öğrencisiyle eğitim öğretime devam etmektedir.

 

 

 

BÖLÜM III: MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER

 

Okul Müdürlüğümüzün Misyon, vizyon, temel ilke ve değerlerinin oluşturulması kapsamında öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımızdan alınan görüşler, sonucunda stratejik plan hazırlama ekibi tarafından oluşturulan Misyon, Vizyon, Temel Değerler; Okulumuz üst kurulana sunulmuş ve üst kurul tarafından onaylanmıştır.

 

MİSYONUMUZ

 

 Öğrenen bir okul oluşturmak için varız.

 

Öğrenmeyi öğretmek için varız.

 

Bilimsel düşünme, araştırma becerilerini kazandırmak için varız.

 

Güvenli bir okul oluşturmak için varız.

 

Milli kültürümüzü benimsetmek ve yayılmasına yardımcı olmak için varız.

 

Çevremizde eğitimin niteliğini arttırmak için varız.

 

Eğitimde teknolojik donanımı kullanmak için varız.    

 

 Öğrencilerimizi çağdaş yaşama hazırlamak için varız

 

 VİZYONUMUZ

 

Başarıyı, dürüstlüğü ve umut dolu geleceği temel hedef saymak

 

 TEMEL DEĞERLERİMİZ

 

1) Atatürk ilke ve devrimlerini, bu çizgide bir demokrasi ve barış anlayışını benimseriz.

 

2) Gelişmede bilimsellik ve akılcılığı temele alırız.

 

3) İlişkilerinde; dürüstlüğü, güveni, hoşgörüyü esas alan ve etkili iletişim kurabilen bireyler olmayı tercih ederiz.

 

4) Kendisiyle barışık, sağlıklı bir güven duygusu ve özdenetim geliştirmiş bireyler olmayı yeğleriz.

 

5) Çalışanlarımızın gelişiminin bizim gelişimimiz olduğuna inanırız.

 

6) Başarının takım çalışmasıyla yakalanacağına inanırız

 

 

 

BÖLÜM IV: AMAÇ, HEDEF VE EYLEMLER

 

Stratejik Amaç 1: Eğitim-Öğretin bölgemiz sınırlarındaki tüm öğrencilerimize kendilerine yönelik sunulan eğitim ve öğretim hizmetine adil şartlar altında katılmaları ve tamamlamaları için ortam ve imkân sağlamak.

 

Stratejik Hedef 1.1: Devamsız öğrencileri okula devamlarında anlamlı bir artış sağlamak.

 

Stratejik Amaç 2: Okulumuzdaki her kademedeki öğrencilere ulusal ve uluslararası ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışın kazandırılması ile girişimci, yenilikçi, yaratıcı, dil becerileri yüksek, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu öğrencilerin yetişmesine imkân sağlamak.

 

Hedef 2.1. Plan dönemi sonuna kadar, öğrenci başarısını her yıl önceki eğitim yılından en az % 3 artırmak.

 

Hedef 2.2. Teknolojiyi eğitim alanında daha etkin kullanabilmek.

 

Hedef 2.3. Öğrencilerin bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolu arama alışkanlığı kazandırmak.

 

Stratejik Amaç 3: Okulumuzun kurumsallaşma düzeyini yükseltecek, etkin ve verimli işleyen bir kurumsal yapıyı tesis etmek; veli desteğini artırmak, beşeri ve fiziki alt yapı ile kurumsal kapasiteyi geliştirmek.

 

 Hedef 3.1. Okul bahçesinde öğrencilerimize oyun parkı yapmak

 

Stratejik Hedef 3.2. Okuldaki kırık kapı kollarını ve kilitlerini yenilemek


 

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI

 

Eğitim ve öğretimde kalitenin artırılması başlığı esas olarak eğitim ve öğretim faaliyetinin hayata hazırlama işlevinde yapılacak çalışmaları kapsamaktadır.

 

Bu tema altında akademik başarı, sınav kaygıları, sınıfta kalma, ders başarıları ve kazanımları, disiplin sorunları, öğrencilerin bilimsel, sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetleri ile istihdam ve meslek edindirmeye yönelik rehberlik ve diğer mesleki faaliyetler yer almaktadır.

 

 

 

Stratejik Amaç 2:

 

Öğrencilerimizin gelişmiş dünyaya uyum sağlayacak şekilde donanımlı bireyler olabilmesi için eğitim ve öğretimde kalite artırılacaktır.

 

 

 

Stratejik Hedef 2.1.  Öğrenme kazanımlarını takip eden ve velileri de sürece dâhil eden bir yönetim anlayışı ile öğrencilerimizin akademik başarıları ve sosyal faaliyetlere etkin katılımı artırılacaktır.

 

(Akademik başarı altında: ders başarıları, kazanım takibi, üst öğrenime geçiş başarı ve durumları, karşılaştırmalı sınavlar, sınav kaygıları gibi akademik başarıyı takip eden ve ölçen göstergeler,

 

Sosyal faaliyetlere etkin katılım altında: sanatsal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlerin sayısı, katılım oranları, bu faaliyetler için ayrılan alanlar, ders dışı etkinliklere katılım takibi vb  ele alınacaktır.)